Eibarko HAPO
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA

Ongi etorri Eibarko HAPOren web orrira, udalerriaren antolamendu integralerako oinarrizko tresna eta tresna nagusia izango baita.
  

Zer da Eibarko HAPO?
Eibarko HAPO udalerriaren erabateko antolamendua aurrera eramateko oinarrizko tresna nagusia izango da.

Erreminta juridiko honek udalerriaren lurzoruen eta eraikinen erabilerak arautuko ditu. Arau juridiko gisa, eskubide eta betebeharrak ezarriko ditu eta subjektu publiko eta pribatuak lotetsiko ditu.
 
 • Udalerri osoa arautuko du.
 • Sustatzailea Eibarko Udala da.
 • Izaera egituratzailea (erabatekoa eta orokorra) duen dokumentua da.
 • 8-12 urteko indarraldia aurreikusten da.

 

Zer arautuko du?
HAPOk honela sailkatuko du udalerriko lurzorua (bai publikoa bai pribatua):
 • Hiri-lurzorua (jada eraikitako bilbea)
 • Lurzoru urbanizagarria (hiri-lurzorua hedatzeko eraldatuko den lurzoru naturala)
 • Lurzoru urbanizaezina (landa-lurzorua eta bere ezaugarriengatik babestu beharrekoa)

Era berean, HAPOk lurzorua kalifikatuko du erabilera xedatuz (bizitegikoa, jarduera ekonomikoak, zuzkidurak…) eta bolumenak arautuko ditu (eraikigarritasuna).

Laburbilduz, HAPOk zer, non eta zenbat egin ahal izango den arautuko du, Eibarko eremu fisikoan, bai lurzoru publikoan bai pribatuan.

 

Zergatik da garrantzitsua?
HAPOk Eibarren egitura fisikoan (lurzorua eta eraikinak, publikoak eta pribatuak) soilik eragiten badu ere, garrantzitsua da, horrek eragin zuzena baitu udalerriaren ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-garapenean; hirirako eskubidean, Eibarko biztanleen ahalduntzean, hiria bere herritarrentzat planifikatzean.

Laburbilduz, Eibarko HAPOk erabateko ikuspegi bat emango du Eibar nolakoa izan nahi duen jakiteko, bai epe laburrean eta ertainean zein luzean.

 

Zer ez da HAPO?
HAPOk ez du arautuko, esaterako, Eibarren enplegu-politika. Esparru horretan egin dezakeena Eibarren jarduera ekonomikoetarako behar adina leku dagoen aztertzea da, eta, beharrezkoa izanez gero, erabilera horretarako espazio horiek arautu.

Era berean, HAPOk ez ditu xehetasunak zehazten; adibidez, ez ditu autobus-geltokiak kokatzen edo ez ditu zebra-bide gehiago ezartzen.

 

Zer muga ditu?
Udal-tresna juridiko bat izanda ere, HAPOek udalerriaz gaindiko administrazioetatik datozen eta aintzat hartu behar dituzten hainbat baldintza dituzte.

Beraz, Eibarko HAPOk legeri sektoriala jaso beharko du, bai eta Estatutik eta Eusko Jaurlaritzatik datozen aplikazio zuzeneko arauak ere (hirigintza-estandarrak, adibidez), esaterako hurrengoei dagozkienak: itsasertzak, ura, errepideak, lurzoru kutsatuak, ondarea edo telekomunikazioak. Zehazki, etxebizitzaren esparruan, Eusko Jaurlaritzak Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen (LAG) bitartez arautzen du HAPOn antola daitezkeen etxebizitza berrien kopurua.

Gainera, zeharkako gai jakin batzuk integratuko ditu, hala nola ingurumena, jasangarritasuna eta klima-aldaketa, ikuspegi inklusiboa, eragin linguistikoa, osasuna, inpaktu akustikoa …

Bestalde, HAPOren parte hartzeko prozesuak ahalik eta jende-kopuru eta -aniztasun handienaren ekarpenak jasotzea izango du helburutzat, plan berria aberasteko, hirigintza-informazioarekin lotutako edukiak egiaztatu eta osatzeko, emaitza loteslea izan gabe.

Azkenik, HAPOn aurreikusitakoak aurrera eraman ahal izateko beharrezkoa den faktore sozioekonomikoa aipatu behar da. Esaterako, gerta liteke HAPOk etxebizitza edo ekonomia jardueratarako espazio berriak aurreikustea eta, ordea, horiek planaren indarraldian ez garatzea. Bi kasuetan, egoera ekonomikoagatik eta planarekin zer ikusirik ez duten faktoreen ondorioz.

 

Zer fase ditu? 
Gaur egun, Eibarrek 2006ko HAPO bat du. HAPO berri bat idaztea aurrekoa egokitzeko, legez nahitaezkoa den eta, behin betiko onespenera iritsi arte, hainbat fase dituen prozesu luze eta konplexua da.
 
 • 1 FASEA – Informazioa
 • 2 FASEA – Aurrerakina
 • 3 FASEA – Jendaurreko erakustaldia (Aurrerakina) + Irizpide eta helburuak
 • 4 FASEA – Hasierako onespena
 • 5 FASEA – Jendaurreko erakustaldia (Hasierako Onespena)
 • 6 FASEA – Behin-behineko onespena
 • 7 FASEA – Behin betiko onespena


Zein fasetan gaude orain?  

Bienvenu sur Createlli Lab